Επιδοτήσεις & Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών μελετών, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και προδιαγραφών του κάθε έργου:

  • Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας.
  • Κοστολόγηση

Επιδοτήσεις επενδύσεων από Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα

  • Έγκαιρη πληροφόρηση και προετοιμασία σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική επενδυτικών κινήτρων, για την ένταξή τους στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας και την βέλτιστη αξιοποίησή τους
  • Υποστήριξη για την ανάλυση και κατανόηση των όρων του προγράμματος (όπως επιλεξιμότητα επιχείρησης και δράσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών)
  • Προ-αξιολόγηση της πιθανής βαθμολογίας και πιθανοτήτων έγκρισης της επένδυσης
  • Υποβολή πρότασης (έντυπα ή ηλεκτρονικά)
  • Διαχείριση πρότασης μέχρι την τελική πιστοποίηση και αποπληρωμή (όπως υποστήριξη σε ελέγχους, προετοιμασία ενδιάμεσων εκθέσεων)