Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ανάλυση, Οργάνωση και Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας και Διαχείρισης

Οργάνωση και πιστοποίηση συστημάτων: Δημιουργία ή διόρθωση οργανωτικών δομών και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της επιχείρησης.

Ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για πιστοποίηση, βάσει προτύπων όπως:

ISO 9001  – Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001  – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

ISO 50001  – Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης 

ISO 45001  – Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 27001  – Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών

ISO 22000, BRC, IFS ασφάλεια τροφίμων

ISO services GR

Η διοίκηση της εταιρείας:

  • Σχεδιάζει τους στόχους της (Bussiness Plasnning), τις ενέργειας και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξή τους, επίσης το οργανωτικό πλαίσιο (οργανόγραμμα, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα), βάσει του οποίου διοικούνται και συντονίζονται οι πόροι.
  • Αναθέτει στα κατάλληλα άτομα το έργο της διοίκησης και υλοποίησης (δημιουργεί περιγραφές θέσεων εργασίας με ευθύνες και αρμοδιότητες και όπου απαιτούνται οδηγίες εργασίας- οργάνωση, οργανόγραμμα)
  • Ελέγχει την υλοποίηση των στόχων, την απόδοση του συστήματος και των υπευθύνων, με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες KPI`s (Key Performance Indicators), συνεχώς και αυτοματοποιημένα από το κατάλληλα δομημένο πληροφοριακό της σύστημα.

Ο παγκόσμιος οργανισμός ISO, μετά από την εμπειρία ανάπτυξης πολλών προτύπων και εκατομμυρίων πιστοποιήσεων εταιρειών, έχει συμπεριλάβει στις απαιτήσεις των συστημάτων τα στοιχεία του επιχειρηματικού

 σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά στο ISO 9001 (που είναι γενικότερο σύστημα διαχείρισης).

Όλα τα πιστοποιημένα συστήματα μπορούνε να είναι πλήρως ενταγμένα στο ευρύτερο πληροφοριακό και διοικητικό σύστημα, όπως επίσης η προετοιμασία για την πιστοποίηση μιας εταιρείας μπορεί να αποτελεί την ανάλυση για την πλήρη ή μερική δόμηση των πληροφοριακών της συστημάτων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.