Προθεσμία προτάσεων αναπτυξιακού νόμου 30/7/2021

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της κάθε πρότασης ορίζεται με βάση το μέγεθος και την φύση του φορέα:

1.       για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

2.       για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€

3.       για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€

4.       για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

5.       για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ(σε ΕΜΕ) ΕΤΗΣΙΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(σε €)   ΕΤΗΣΙΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(σε €)
Μεγάλη ≥250 > 50.000.000 ή > 43.000.000
Μεσαία < 250 ≤ 50.000.000 ή ≤ 43.000.000
Μικρή < 50 ≤ 10.000.000 ή ≤ 10.000.000
Πολύ Μικρή < 10 ≤ 2.000.000 ή ≤ 2.000.000

Επιλέξιμες Δαπάνες  

κτιριακές εγκαταστάσεις  καθώς και έργα διαμόρφωσης υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων,  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής, βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.)λοιπός εξοπλισμός (πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Για ξενοδοχεία: έπιπλα, εξοπλισμός εστίασης κ.α.),
μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.)
4.  αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της 
5.  άυλα στοιχεία ενεργητικού (πχ πνευματικά δικαιώματα)
6.  δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, μελέτες συμβούλων
7.  δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση) 

Συμβουλευτική υποστήριξη

Σε κάθε περίπτωση οι επιδοτήσεις, όσο ελκυστικές και να είναι, δεν αποτελούν το αντικείμενο αλλά το μέσον για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, με βασικό εργαλείο ένα καλά επεξεργασμένο συνολικό σχέδιο, που θα λαμβάνει υπόψη και θα ιεραρχεί όλους τους τομείς δραστηριότητας και τις σχετικές παραμέτρους (όπως τεχνικές, οργανωτικές, οικονομικές).

Για τον σκοπό αυτό, μεταφέρουμε στους φορείς που υποστηρίζουμε, την πολύ σημαντική διεθνή εμπειρία από ιδιαίτερα απαιτητικούς πελάτες (με αυστηρές δομές και διαδικασίες), σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, με απόλυτα εξειδικευμένους στρατηγικούς συνεργάτες (σύντομη αναφορά πιο κάτω), χωρίς να υποκαθιστούμε υφιστάμενες και καταξιωμένες συνεργασίες.

Σημαντικό πλεονέκτημα, της συνολικής διάγνωσης των αναγκών της επιχείρησης, είναι ο οργανωμένος τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης παράλληλων projects κάτω από κεντρικό συντονισμό, που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, χωρίς επικαλύψεις, απρογραμμάτιστες παρεμβάσεις και πρόσθετο κόστος.

Επίσης οι προτάσεις μας συνοδεύονται από διαγνωστική μελέτη, Π/Υ κόστους – οφέλους, χρόνο απόσβεσης, τρόπους χρηματοδότησης και ξεκάθαρο τρόπο συνεργασίας.

Stratos Chatzikefalas / Στράτος Χατζηκεφαλάς
——————————-
International Business Development & Planning at:
LDK Engineering and Development Consultants/www.ldk.gr  /  presentation
LDK group offices: Greece, Belgium, Cyprus, Serbia, Romania, Jordan, Ethiopia, Kenya
——————————-
CEO at ERGOGROUP Management & Technology consulting / www.ergogroup.gr
——————————-
Mobile: +30 6974.330470 (Viber, Whatsapp, Telegram, Wechat)
Tel: +30 231.231.1925 / P.O. BOX 60200, GR 57001 Thessaloniki, Makedonia, Hellas 

Αφήστε μια απάντηση